Dlaczego okna parują?

Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną "pocenia" się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są nowe okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzony z wnętrza poprzez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym podnoszenie temperatury kondensacji pary wodnej (wyraszanie się wilgotności już przy niższej temperaturze).

Okna można wyposażyć w elementy, które poprawią wymianę powietrza i tym samym zredukują to niekorzystne zjawisko. Elementami tymi są nawietrzaki dowrębowe lub szczelinowe. Nawietrzaki dowrębowe typu RADAKS, są elementami rozszczelniającymi umieszczanymi we wrębie okiennym pomiędzy ramą a skrzydłem przez co są niewidoczne przy zamkniętym oknie. Posiadają samoczynny regulator pozwalający na osiągnięcie wartości infiltracji powietrza a = 0,78 m3/(m*h*daPa2/3), przy różnicy ciśnień dp = 10 Pa. Aby zwiększyć ilość dostarczanego powietrza należy zastosować odpowiednią wielokrotność nawiewników.

Nawietrzaki kompaktowe są elementami reagującymi na zmianę ciśnienia lub zmianę wilgotności. Należą do grupy nawiewników szczelinowych i umieszczone są w górnych, poziomych profilach okna. Składają się one z dwóch elementów -czerpni powietrza montowanej na zewnątrz oraz regulatora umieszczonego po wewnętrznej stronie okna, elementy te są połączone szczeliną wykonaną w profilach okna. Nawietrzaki reagujące na zmianę ciśnienia typu VENTAIR posiadają samoczynnie działający regulator pozwalający na dostarczenie powietrza w ilości 25 m3/h przy różnicy ciśnień dp = 10 Pa. Istnieje możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu do zamknięcia włącznie. Nawietrzak higrosterowany typu AERECO pozwala na dostarczenie powietrza od 5 do 35 m3/h przy zakresie pracy od 30 do 70 % wilgotności względnej w pomieszczeniu. Informacje na temat wymaganych ilości wymienianego powietrza oraz parametrów infiltracji powietrza w budownictwie jednorodzinnym można znaleźć w poradzie pt. "wentylacja".

Często zdarza się, że tylko w tzw. strefie granicznej, czyli na styku szyby z profilem okiennym pojawiła się woda, która następnie spływa po profilu. Przyczyną tego zjawiska, jest również niedostateczna wentylacja, lub rzadziej niewłaściwe ustawienie okna w ościerzu. Wskutek procesu oddawania ciepła z wnętrza budynku na zewnątrz, poprzez konstrukcyjne warstwy rozdzielające z materiałów o różnych współczynnikach przewodzenia ciepła, w strefie granicznej można zaobserwować różny rozkład temperatur, schematycznie ilustrowany za pomocą izoterm (linii łączących punkty o tej samej temperaturze (rys.1))., Aby para wodna zmieniła się w wodę potrzeba jest niska temperatura. Zbytnie wysunięcie okna na zewnątrz budynku może spowodować przesunięcie linii izotermy do wewnątrz pomieszczenia i w konsekwencji nadmierne wychłodzenie miejsca połączenia okna z ościeżą, lub szyby z profilem (rys 2).

 

 

Partnerzy